ປະເພດປື້ມ

Lao Essence

17,000 ₭ ນໍ້າໜັກ 0.20 kg

ສະຖານະຂອງປື້ມ: ສິນຄ້າໝົດ

ຜູ້ຂຽນ Martin Momoda
ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ຮ້ານຈະເລີນໄຊ
ພີມຄັ້ງທີ່ 1
ພີມປີ 2009
Scroll